×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۴,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های مخمر با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۶,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۸۳,۷۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۸,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۸۲,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۸,۳۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۲,۲۰۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۷,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۳,۵۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۲,۳۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۱,۳۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۲,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۷,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۳,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات زمین های پوشش شهری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۶,۶۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۵,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۱,۳۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۳,۱۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  رایگان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۸۱,۵۶۰ تومان
  0