×
 • پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۲,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مخمر با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۳,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۲,۳۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۳,۸۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۱,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۳,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۲,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۲,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای vicon با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۱,۱۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۲,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۰,۵۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات زمین های پوشش شهری با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۱,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۱,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۱,۲۴۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۳,۷۶۰ تومان

  پروژه تشخیص جراحی قفسه سینه با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۳۰,۰۰۰ تومان ۵۲,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۱,۴۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۲,۵۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده گسل های صفحات فولادی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۳,۵۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده Statlog (شاتل) با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۱,۴۸۰ تومان
  0