×
 • پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با الگوریتم SVM در متلب

  ۴۹,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مخمر با الگوریتم SVM در متلب

  ۴۸,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۳,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۵,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۴,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده Wilt با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۱,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با الگوریتم SVM در متلب

  ۴۹,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای vicon با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۳,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۱,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات زمین های پوشش شهری با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۲,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۲,۳۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۰,۶۴۰ تومان

  پروژه تشخیص جراحی قفسه سینه با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۴,۹۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۲,۴۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دیتاست آندرا پرادش برق مصرفی شبانه روزی خانگی با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۰,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های سری زمانی کنترل مصنوعی با الگوریتم SVM  در متلب

  ۵۴,۷۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۱,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های پوسته های سنگی با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۲,۴۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی  مجموعه داده گسل های صفحات فولادی با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۳,۸۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی  مجموعه داده Statlog (سیلوهای خودرو) با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۰,۱۶۰ تومان
  0