×

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با الگوریتم SVM در متلب

۳۱,۶۸۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مخمر با الگوریتم SVM در متلب

۳۰,۳۶۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با الگوریتم SVM در متلب

۳۵,۲۸۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با الگوریتم SVM در متلب

۳۷,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با الگوریتم SVM در متلب

۳۶,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده Wilt با الگوریتم SVM در متلب

۳۳,۲۴۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با الگوریتم SVM در متلب

۳۱,۰۸۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای vicon با الگوریتم SVM در متلب

۳۵,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با الگوریتم SVM در متلب

۳۳,۲۴۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات زمین های پوشش شهری با الگوریتم SVM در متلب

۳۴,۰۸۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با الگوریتم SVM در متلب

۳۴,۳۲۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با الگوریتم SVM در متلب

۳۲,۶۴۰ تومان

پروژه تشخیص جراحی قفسه سینه با الگوریتم SVM در متلب

۳۶,۹۶۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با الگوریتم SVM در متلب

۳۴,۴۴۰ تومان

پروژه طبقه بندی دیتاست آندرا پرادش برق مصرفی شبانه روزی خانگی با الگوریتم SVM در متلب

۳۲,۱۶۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های سری زمانی کنترل مصنوعی با الگوریتم SVM  در متلب

۳۶,۷۲۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با الگوریتم SVM در متلب

۳۳,۴۸۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های پوسته های سنگی با الگوریتم SVM در متلب

۳۴,۴۴۰ تومان

پروژه طبقه بندی  مجموعه داده گسل های صفحات فولادی با الگوریتم SVM در متلب

۳۵,۸۸۰ تومان

پروژه طبقه بندی  مجموعه داده Statlog (سیلوهای خودرو) با الگوریتم SVM در متلب

۳۲,۱۶۰ تومان
0