×
  • الگوریتم خوشه بندی K-Means

    خوشه‌بندی کی-میانگین (k-means clustering) روشی در کمی‌سازی بردارهاست که در اصل از پردازش سیگنال گرفته شده و برای آنالیز خوشه بندی در داده کاوی محبوب است. کی-میانگین خوشه‌بندی با هدف تجزیه n مشاهدات به k خوشه است که در آن هر یک از مشاهدات متعلق به خوشهای با نزدیکترین میانگین آن است، این میانگین به عنوان پیش‌نمونه استفاده می‌شود. این به پارتیشن‌بندی داده‌های به یک دیاگرام ورونوی تبدیل می‌شود.

    الگوریتم طبقه بندی KNN

    الگوریتم KNN نوعی از الگوریتم های یادگیری ماشین تحت نظارت است که هم در مسائل طبقه بندی و هم در مسائل رگرسیون پیشگویانه مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه، غالبا در مسائل طبقه بندی پیشگویانه، در صنعت از آن استفاده می شود.

    0