×
  • الگوریتم انتخاب ویژگی ازدحام گربه های پیشرفته

    در تکنیک انتخاب ویژگی ازدحام گربه ها، دو رفتار اصلی آنها، با دو زیر مدل بنام حالت ردیابی و جستجو مدل شده است. با روشی از ترکیب این دو حالت به نسبت تعریف شده، الگوریتم انتخاب ویژگی ازدحام گربه ها، عملکرد خوبی را از خود نشان می دهد. در این الگوریتم، همانند انتخاب ویژگی ازدحام ذرات، مکان گربه ها گویای یک پاسخ است و این الگوریتم با استفاده از گربه ها و مدل کردن رفتار آنها به حل مسائل انتخاب ویژگی می پردازد. در انتخاب ویژگی ازدحام گربه ها ابتدا تصمیم گرفته می شود که از چند گربه استفاده شود هر گربه دارای موقعیتی است که دارای M بعد می باشد. در کنار این موقعیت هر گربه دارای یک سرعت برای هر بعد و یک مقدار برازندگی است که نشان دهنده میزان برازندگی آن گربه می باشد. این برازندگی توسط تابع برازش بدست می ید همچنین علاوه بر موارد ذکر شده، هر گربه دارای یک نشانه پرچم نیز می باشد که برای شناسائی اینکه گربه در حالت ردیابی و یا در حالت جستجو است، بکار می رود.

    الگوریتم بهینه سازی ازدحام گربه های پیشرفته

    در تکنیک بهینه سازی ازدحام گربه ها، دو رفتار اصلی آنها، با دو زیر مدل بنام حالت ردیابی و جستجو مدل شده است. با روشی از ترکیب این دو حالت به نسبت تعریف شده، الگوریتم بهینه سازی ازدحام گربه ها، عملکرد خوبی را از خود نشان می دهد. در این الگوریتم، همانند بهینه سازی ازدحام ذرات، مکان گربه ها گویای یک پاسخ است و این الگوریتم با استفاده از گربه ها و مدل کردن رفتار آنها به حل مسائل بهینه سازی می پردازد. در بهینه سازی ازدحام گربه ها ابتدا تصمیم گرفته می شود که از چند گربه استفاده شود هر گربه دارای موقعیتی است که دارای M بعد می باشد. در کنار این موقعیت هر گربه دارای یک سرعت برای هر بعد و یک مقدار برازندگی است که نشان دهنده میزان برازندگی آن گربه می باشد. این برازندگی توسط تابع برازش بدست می ید همچنین علاوه بر موارد ذکر شده، هر گربه دارای یک نشانه پرچم نیز می باشد که برای شناسائی اینکه گربه در حالت ردیابی و یا در حالت جستجو است، بکار می رود.

    0