×
 • الگوریتم انتخاب ویژگی مبتنی بر جغرافیای زیستی (BBO)

  الگوريتم انتخاب ویژگی مبتني بر جغرافياي زيستي (BBO) از خانواده الگوريتم‌‌هاي تكاملي مي باشد و مشابه آن‌‌ها يك الگوريتم انتخاب ویژگی تصادفي سراسري و مبتني بر جمعيت است كه با يك مجموعه اي از راه حل‌‌هاي كانديد در طول هر نسل كار مي كند و تلاش مي كند فضاهاي راه حل بزرگ را به صورت تركيبي با يك رويكرد تصادفي مانند بسياري از الگوريتم‌‌هاي تكاملي كشف كند. ازمزاياي BBO مي توان ديد سراسري و قابليت استخراج خوب آن را نام برد. بر همين اساس، داراي قابليت همگرايي به سمت بهينه سراسري مي باشد .

  الگوریتم انتخاب ویژگی سازی کلونی زنبور عسل

  الگوریتم کلونی زنبور عسل، یک راهکار انتخاب ویژگی است که رفتار یک کلونی زنبور عسل را شبیه‌سازی می‌کند و برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ توسط «کارابوگا» (Karaboga)، برای بهینه‌سازی پارامتر واقعی ارائه شد.

  الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبورعسل

  براساس رفتار زنبورها در طبیعت الگوریتم های زیادی، به وجود امده است.که این الگوریتم ها را می توان در دو دسته قرار داد: دسته اول رفتار کاوشی و دسته دوم رفتار جفتگیری می باشد. الگوریتم مصنوعی کلونی زنبور، رفتار کاوشی زنبورها را شبیه سازی می کند. یک نهاد فردی را اگر مانند یک زنبور در کندوی زنبور در نظر بگیریم یک مجموعه از رفتارها مانند دفاع، مهاجرت و…. دارد ولی یک گروه از نهادها مانند یک کلونی زنبور نشان دهنده رفتار پیشامدی پیچیده ای با ویژگی های مفید مانند مقیاس پذیری و سازگار پذیری است. الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل توسط کارابوگا و باستارک پیشنهاد شد و رفتار هوشمندانه ی مجموعه ای از زنبورهای عسل را شبیه سازی می کند. در این الگوریتم، زنبورها شامل زنبورهای کارگر ، تماشاچی و کاوشگر می باشد.

  0