×

پروژه پیش بینی آب و هوا با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۷,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۶,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۴,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۳,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۵,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های پوسته های سنگی با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۶,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی تأیید اعتبار اسکناس با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۴,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی بالن ها با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۶,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی علائم زبان اشاره استرالیا با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۶,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص فعالیت های شتاب سنج قفسه سینه با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۶,۳۰۰ تومان
0