×
 • پروژه پیش بینی آب و هوا با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

  ۶۳,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۲,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۶,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۵,۸۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۸,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های پوسته های سنگی با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۱,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی تأیید اعتبار اسکناس با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

  ۶۷,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی بالن ها با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

  ۶۱,۳۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی علائم زبان اشاره استرالیا با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

  ۶۲,۰۴۰ تومان

  پروژه تشخیص فعالیت های شتاب سنج قفسه سینه با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

  ۶۱,۵۶۰ تومان
  0