×

پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۳,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۳,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۲,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۳,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۳,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۳,۴۰۰ تومان
0