×

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

۲۳,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های iris (دیتاست گل ها) با استفاده از الگوریتمk-means در وکا (weka)

۲۳,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های iris با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

۲۲,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

۲۳,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

۲۳,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

۲۲,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

۲۳,۳۰۰ تومان
0