×
 • پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

  ۶۵,۸۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های iris (دیتاست گل ها) با استفاده از الگوریتمk-means در وکا (weka)

  ۶۵,۹۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های iris با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

  ۶۵,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

  ۶۵,۹۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

  ۶۶,۰۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

  ۶۵,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

  ۶۵,۹۶۰ تومان
  0