×

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

۳۵,۸۴۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های iris (دیتاست گل ها) با استفاده از الگوریتمk-means در وکا (weka)

۳۵,۹۶۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های iris با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

۳۵,۳۶۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

۳۵,۹۶۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

۳۶,۰۸۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

۳۵,۴۸۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

۳۵,۹۶۰ تومان
0