×
 • پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

  ۳۵,۸۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های iris (دیتاست گل ها) با استفاده از الگوریتمk-means در وکا (weka)

  ۳۵,۹۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های iris با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

  ۳۵,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

  ۳۵,۹۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

  ۳۶,۰۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

  ۳۵,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

  ۳۵,۹۶۰ تومان
  0