پروژه (پیش بینی) قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان