پروژه (پیش بینی) رضایتمندی مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

۲۱,۵۰۰ تومان