×

پروژه پیش بینی گونه های گیاهی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۷,۴۰۰ تومان

پروژه پیش بینی گونه های گیاهی با الگوریتم SVM در متلب

۲۹,۱۰۰ تومان

پروژه پیش بینی گونه های گیاهی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۸,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی گونه های گیاهی با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی گونه های گیاهی با الگوریتم KNN در متلب

۲۶,۴۰۰ تومان

پروژه پیش بینی گونه های گیاهی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۸,۷۰۰ تومان

پروژه پیش بینی گونه های گیاهی با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۶۰۰ تومان
0