×
 • پروژه پیش بینی گونه های گیاهی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۶۲,۸۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی گونه های گیاهی با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۴,۹۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی گونه های گیاهی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۴,۲۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی گونه های گیاهی با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی گونه های گیاهی با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۱,۶۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی گونه های گیاهی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۴,۴۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی گونه های گیاهی با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۵,۱۲۰ تومان
  0