×

پروژه پیش بینی مجموعه داده های پارکینسون با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۵,۷۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های پارکینسون با الگوریتم SVM در متلب

۲۹,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های پارکینسون با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۹,۲۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های پارکینسون با الگوریتم نایوبیز در متلب

۱۹,۴۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های پارکینسون با الگوریتم KNN در متلب

۲۷,۱۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های پارکینسون با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۹,۴۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های پارکینسون با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۱۰۰ تومان
0