×
 • پروژه پیش بینی مجموعه داده های پارکینسون با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۵۸,۸۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های پارکینسون با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۳,۷۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های پارکینسون با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۵۳,۰۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های پارکینسون با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۵۱,۲۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های پارکینسون با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۰,۵۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های پارکینسون با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۵۳,۲۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های پارکینسون با الگوریتم بیزین در متلب

  ۵۲,۵۲۰ تومان
  0