×

پروژه پیش بینی قیمت اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۱,۳۵۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان
0