×
 • پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۵۷,۱۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۱,۷۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۵۶,۰۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۵۳,۴۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۲,۵۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۴۹,۵۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم بیزین در متلب

  ۵۴,۴۴۰ تومان
  0