×
 • پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۹,۱۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۳,۷۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۸,۰۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۵,۴۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۴,۵۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۱,۵۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۶,۴۴۰ تومان
  0