×

پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۴,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم SVM در متلب

۲۸,۱۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۱,۷۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۲,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۶,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم بیزین در متلب

۲۳,۷۰۰ تومان
0