×

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۱,۷۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

۱۹,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۱,۶۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

۱۹,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOSبا استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان
0