×
 • پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۶۴,۰۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۳,۵۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۳,۰۹۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۶۳,۹۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۳,۰۹۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

  ۶۳,۸۷۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOSبا استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

  ۶۳,۵۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان
  0