×
 • پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۴,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۳,۲۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۳,۵۶۰ تومان
  0