×

پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۹,۰۰۰ تومان

پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۷,۷۰۰ تومان

پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با الگوریتم بیزین در متلب

۲۱,۳۰۰ تومان
0