×
  • پروژه پیش بینی بهره وری انرژی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

    ۵۰,۶۴۰ تومان

    پروژه پیش بینی بهره وری انرژی با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

    ۵۱,۳۶۰ تومان
    0