×

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم  (LWL) در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۱۹,۱۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۱۹,۴۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

۲۰,۸۰۰ تومان
0