×
 • پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم  (LWL) در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۲,۸۳۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (BEST FIRST TREE) در وکا

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

  ۶۳,۵۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

  ۶۳,۸۷۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۶۳,۲۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۲,۹۶۰ تومان
  0