پروژه پیش بینی بار مصرفی درخانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

۵۱,۸۰۰ تومان