×

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان
0