×
  • پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۳۲,۶۰۰ تومان

    پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۳۳,۸۰۰ تومان
    0