×
  • پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۵۰,۶۰۰ تومان

    پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۵۱,۸۰۰ تومان
    0