×
 • پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۳,۸۷۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان
  0