×
 • پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۵۱,۸۷۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۱,۷۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۲,۴۰۰ تومان
  0