×
  • پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۵۱,۳۵۰ تومان

    پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۵۱,۵۶۰ تومان
    0