×

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان
0