×

پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان
0