×
  • پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۵۲,۲۸۰ تومان

    پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۵۱,۸۷۰ تومان
    0