×
 • پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم جی ۴۸در وکا

  ۵۲,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۵۲,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۰,۷۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۱,۳۵۰ تومان
  0