×

پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم جی ۴۸در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان
0