×

پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتمIBK در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۱,۲۰۰ تومان
0