×
 • پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۲,۳۶۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتمIBK در وکا

  ۳۴,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۳۳,۴۴۰ تومان
  0