×

پروژه تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۰,۶۰۰ تومان
0