×
  • پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۵۱,۶۱۰ تومان

    پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۵۰,۶۰۰ تومان
    0