×
  • پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۳۳,۶۱۰ تومان

    پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۳۲,۶۰۰ تومان
    0