×

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۱۹,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۲۰,۵۰۰ تومان
0