×
 • پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۵۱,۷۴۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۵۱,۰۹۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۲,۴۰۰ تومان
  0