×

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۱۹,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان
0