×
  • پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۵۱,۰۸۰ تومان

    پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۵۲,۰۰۰ تومان
    0