×

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۳۳,۰۸۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۳۴,۰۰۰ تومان
0