×

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان
0