پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم  (LWL) در وکا

۵۱,۳۵۰ تومان