×
  • پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۳۴,۰۴۰ تومان

    پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۳۲,۹۶۰ تومان
    0