×
  • پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۵۲,۰۴۰ تومان

    پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۵۰,۹۶۰ تومان
    0