×

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۱,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۲۰,۸۰۰ تومان
0