×

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان
0