×
 • پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۵۱,۸۷۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۵۱,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۱,۸۷۰ تومان
  0