×

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۲۰,۷۰۰ تومان
0