×
 • پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۵۱,۸۷۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۵۱,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۰,۸۴۰ تومان
  0