×

پروژه شبیه سازی سیستم پذیرش بیمارستان با ۳ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه شبیه سازی سیستم پذیرش بیمارستان با ۲ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

۱۹,۳۰۰ تومان

پروژه شبیه سازی سیستم پذیرش بیمارستان با ۱ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

۱۵,۸۰۰ تومان

پروژه شبیه سازی سیستم پذیرش بیمارستان با ۴ سرویس دهنده در ارنا (Arena)

۲۲,۱۰۰ تومان
0