پروژه  تشخیص حملات دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

۶۲,۹۶۰ تومان