×
 • پروژه شبیه سازی سیستم بیمارستان بخش نوبت دهی تلفنی با ۳ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

  ۳۴,۱۶۰ تومان

  پروژه شبیه سازی سیستم بیمارستان بخش نوبت دهی تلفنی با ۲ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

  ۳۳,۸۰۰ تومان

  پروژه شبیه سازی سیستم بیمارستان بخش نوبت دهی تلفنی با ۱ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

  ۳۰,۸۸۰ تومان

  پروژه شبیه سازی سیستم بیمارستان بخش نوبت دهی تلفنی با ۴ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

  ۳۵,۷۲۰ تومان
  0