×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست SECOM با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۶,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست SECOM با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۳,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست SECOM با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۳,۹۰۰ تومان
0