×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست SECOM با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۹,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست SECOM با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۳,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست SECOM با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۴,۶۸۰ تومان
  0