×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست NOMAO با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۰,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست NOMAO با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۹,۴۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست NOMAO با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۴,۰۴۰ تومان
  0