پروژه انتخاب ویژگی دیتاست MADELON با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۲,۸۴۰ تومان