×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست GISETTE با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۵,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست GISETTE با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۹,۱۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست GISETTE با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۵,۳۰۰ تومان
0