×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ECOLI با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۱,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ECOLI با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۵,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ECOLI با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۱,۳۰۰ تومان
0