×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ژن سرطان RNA-SEQ با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۶,۰۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ژن سرطان RNA-SEQ با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۱,۱۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ژن سرطان RNA-SEQ با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۸,۷۲۰ تومان
  0