پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پیگیری و ردیابی حمل و نقل محموله با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۳,۹۰۰ تومان