×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پیگیری و ردیابی حمل و نقل محموله با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۷,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پیگیری و ردیابی حمل و نقل محموله با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۹,۱۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پیگیری و ردیابی حمل و نقل محموله با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۳,۹۰۰ تومان
0