×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پیگیری و ردیابی حمل و نقل محموله با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۹,۴۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پیگیری و ردیابی حمل و نقل محموله با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۹۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پیگیری و ردیابی حمل و نقل محموله با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۴,۶۸۰ تومان
  0