×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پوست SEGMENTATION با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۵,۲۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پوست SEGMENTATION با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پوست SEGMENTATION با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۱,۵۲۰ تومان
  0