×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پوست SEGMENTATION با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۲,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پوست SEGMENTATION با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۸,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پوست SEGMENTATION با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۶۰۰ تومان
0