×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پرچم ها با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۷,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پرچم ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۱,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پرچم ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۸,۴۰۰ تومان
0