×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پرونده های رای گیری کنگره با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۰,۹۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پرونده های رای گیری کنگره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۸۰,۰۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پرونده های رای گیری کنگره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۷,۰۸۰ تومان
  0