×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پرونده های رای گیری کنگره با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۹,۱۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پرونده های رای گیری کنگره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۶,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پرونده های رای گیری کنگره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۵,۹۰۰ تومان
0