پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پایه اتصال با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۶,۳۲۰ تومان